Powróć do: Gospodarka odpadami

Segregacja odpadów

Selektywna zbiórka odpadów komunalnych odbywa się raz w miesiącu w systemie workowym.

Selektywna zbiórka bioodpadów odbywa się:

 • w okresie od kwietnia do października – co najmniej raz na dwa tygodnie,
 • w okresie od listopada do marca – co najmniej raz w miesiącu.

Wprowadza się następujące oznaczenia worków:

 • kolor żółty – do gromadzenia tworzyw sztucznych, opakowań wielomateriałowych, drobnego metalu;
 • kolor niebieski – do gromadzenia papieru i tektury;
 • kolor zielony – do gromadzenia szkła bezbarwnego i kolorowego;
 • kolor brązowy – do gromadzenia bioodpadów.

ZASADY SEGREGACJI ODPADÓW KOMUNALNYCH - SELEKTYWNA ZBIÓRKA ODPADÓW „U ŹRÓDŁA”

Bioodpady zbierane są do worków w kolorze brązowym, chyba, że gromadzone są w przydomowych kompostownikach. Zalicza się do nich m.in.: odpady kuchenne (z owoców i warzyw surowych i gotowanych) i ogrodowe, części roślin, liście, gałęzie, trawę, chwasty, zużyte ściółki zwierząt domowych, trociny, kora drzew, zużyte torebki po herbatach, skorupki jajek. Do worka/pojemnika przeznaczonego do zbierania bioodpadów nie wrzucamy np.: naklejek drukowanych oraz domieszek materiałów (takich jak: folie metalowe i plastikowe), gumy, mięsa i padliny zwierząt, kości, oleju jadalnego, popiołu z węgla kamiennego, drewna impregnowanego, płyt wiórowych i MDF, leków, odchodów zwierząt, innych odpadów komunalnych (w tym niebezpiecznych).

Dlaczego warto segregować?

 • na wysypiskach nie rosną góry śmieci,
 • chronimy naturalne surowce: drzewa, wodę, ropę naftową,
 • możemy z odpadów produkować nowe przedmioty,
 • zmniejszamy zużycie energii potrzebnej do wyprodukowania nowych przedmiotów.

Co należy wrzucać do pojemników na odpady zmieszane?

 • Do pojemnika na odpady zmieszane należy wrzucać to, czego nie można odzyskać i co nie powinno trafić do worków/pojemników na surowce wtórne. Ale nie wszystko powinno tam trafić…

Do odpadów zmieszanych NIE powinno się wrzucać:

 • odpadów niebezpiecznych: baterii, akumulatorów, lekarstw, odpadów medycznych, świetlówek, zużytych tonerów drukarskich, opakowań po środkach ochrony roślin, opakowań po detergentach zawierających niebezpieczne substancje, opakowań po rozpuszczalnikach, opakowań po farbach, tuszach, klejach, opakowań po olejach i tłuszczach wraz z ewentualną zawartością itp.;
 • elektrośmieci (zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego);
 • mebli i innych odpadów wielkogabarytowych;
 • zużytych opon;
 • odpadów budowlanych i rozbiórkowych.

Kto będzie sprawdzać, czy mieszkańcy faktycznie prowadzą selektywną zbiórkę odpadów?

Podstawową weryfikację prowadzić będzie firma odbierająca odpady komunalne od właścicieli nieruchomości.

Szczegółowe zasady prawidłowego postępowania z odpadami znajdują się w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Przytoczna.

Zasady segregowania odpadów komunalnych wg Ministerstwa Środowiska https://www.mos.gov.pl