Powróć do: Gospodarka odpadami

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

WYSOKOŚĆ OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Przytoczna opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi powstającymi na nieruchomościach zamieszkałych stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Od 1 czerwca 2022 r. ustalono miesięczną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych w wysokości 32,00 zł od mieszkańca.

Dla właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, posiadających przydomowy kompostownik i kompostujących w nim bioodpady stanowiące odpady komunalne, przysługuje ulga w wysokości 2,00 zł miesięcznie (od nieruchomości). Wysokość zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi reguluje odrębna Uchwała Rady Gminy Przytoczna.

Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują koszty:

1) odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych,

2) tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych,

3) obsługi administracyjnej tego systemu,

4) edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi.

TERMINY, CZĘSTOTLIWOŚĆ I TRYB UISZCZANIA OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Według Uchwały Rady Gminy Przytoczna, właściciele nieruchomości zamieszkałych obowiązani są uiszczać z góry bez wezwania opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie do 25 dnia każdego miesiąca, którego dotyczy opłata. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się przelewem na rachunek bankowy Gminy Przytoczna albo w kasie Urzędu Gminy Przytoczna.