Powróć do: Gospodarka odpadami

Szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych

SZCZEGÓŁOWY SPOSÓB I ZAKRES ŚWIADCZENIA USŁUG W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI I ZAGOSPODAROWANIA TYCH ODPADÓW

W związku z ogłoszonym przetargiem nieograniczonym na odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych zmieszanych i segregowanych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Przytoczna oraz z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Przytocznej zostało wyłonione konsorcjum firm: Zakład Utylizacji Odpadów Clean City Sp. z o.o., Mnichy 100, 64-421 Kamionna oraz Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych TRANS-KOM Sp. z o.o., ul. Dąbrowskiego 290, 60-406 Poznań.

W zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi będą wykonywane następujące usługi:

1)      wyposażenie nieruchomości zamieszkałych o zabudowie jednorodzinnej oraz nieruchomości zamieszkałych o zabudowie wielolokalowej, w której nie jest sprawowany zarząd nieruchomością wspólną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali, w pojemniki służące do gromadzenia niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, będących pozostałością po sortowaniu odpadów oraz w worki służące do gromadzenia odpadów zebranych selektywnie: papieru, szkła, tworzyw sztucznych, metalu, odpadów opakowaniowych wielomateriałowych, bioodpadów,

2)      wyposażenie nieruchomości zamieszkałych o zabudowie wielolokalowej, w której jest sprawowany zarząd nieruchomością wspólną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali, w pojemniki służące do gromadzenia niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, będących pozostałością po sortowaniu odpadów oraz w pojemniki służące do gromadzenia odpadów zebranych selektywnie: papieru, szkła, tworzyw sztucznych, metalu, odpadów opakowaniowych wielomateriałowych, bioodpadów.

Niesegregowane (zmieszane) oraz segregowane odpady komunalne w zabudowie jednorodzinnej/indywidualnej oraz w zabudowie wielolokalowej, w której nie jest sprawowany zarząd nieruchomością wspólną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali, odbierane są z pojemników/worków wystawionych przed nieruchomość, natomiast w zabudowie wielolokalowej, w której jest sprawowany zarząd nieruchomością wspólną odbierane są z pojemników ustawionych w miejscach wskazanych przez właściciela (zarządcę) nieruchomości (np. altanki śmietnikowe).

Częstotliwość odbierania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych:

1)      w zabudowie jednorodzinnej i zagrodowej – co najmniej raz na dwa tygodnie;

2)      w zabudowie wielolokalowej:

a) w okresie od kwietnia do października – co najmniej raz na tydzień,

b) w okresie od listopada do marca – co najmniej raz na dwa tygodnie,

3)      w zabudowie wielolokalowej, w której nie jest sprawowany zarząd nieruchomością wspólną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali, stosuje się pkt 1.

Częstotliwość odbierania bioodpadów stanowiących odpady komunalne od właścicieli nieruchomości zamieszkałych:

1)      w zabudowie jednorodzinnej i zagrodowej:

a) w okresie od kwietnia do października – co najmniej raz na dwa tygodnie,

b) w okresie od listopada do marca – co najmniej raz w miesiącu,

2)      w zabudowie wielolokalowej:

a) w okresie od kwietnia do października – co najmniej raz na tydzień,

b) w okresie od listopada do marca – co najmniej raz w miesiącu,

3)      w zabudowie wielolokalowej, w której nie jest sprawowany zarząd nieruchomością wspólną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali, stosuje się pkt 1.

Częstotliwość odbierania: papieru, metali, tworzyw sztucznych, szkła, odpadów opakowaniowych wielomateriałowych, od właścicieli nieruchomości zamieszkałych – co najmniej raz w miesiącu.

Od właścicieli nieruchomości zamieszkałych zostanie odebrana każda ilość niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych oraz zebranych w sposób selektywny.

Dwa razy w roku (wiosna, jesień) organizowane są bezpłatne zbiórki odpadów wielkogabarytowych oraz sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Odpady te zbierane są bezpośrednio z nieruchomości zamieszkałych. Informacje na temat terminów i miejsc zbiórek podawane są w sposób zwyczajowo przyjęty oraz udostępniane na stronie internetowej Urzędu Gminy Przytoczna.

Przeterminowane leki należy wydzielić ze strumienia odpadów komunalnych i przekazywać je do PSZOK-u lub do apteki znajdującej się na terenie gminy Przytoczna.

Zużyte baterie należy wydzielić ze strumienia odpadów komunalnych i przekazywać je do PSZOK-u znajdującego się na terenie gminy Przytoczna lub do miejsc wyznaczonych przez gminę.

Uchwała w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów: https://przytoczna.bip.net.pl/?p=document&action=show&id=11580&bar_id=5587