Powróć do: Gospodarka odpadami

Zasady prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi

Odpady to substancje lub przedmioty, których pozbywamy się, zamierzamy się pozbyć lub do których pozbycia jesteśmy obowiązani. Hierarchia postępowania z odpadami pozwala zmniejszyć obciążenie środowiska naturalnego oraz optymalnie wykorzystać cenne surowce zawarte w odpadach.

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach wprowadza następującą hierarchię sposobów postępowania z odpadami:

Odpady, których powstaniu nie udało się zapobiec, należy w pierwszej kolejności poddać odzyskowi przygotowując do ponownego użycia lub do recyklingu, a jeżeli to nie jest możliwe należy poddać innym procesom odzysku.

1) Zapobieganie powstawaniu odpadów – zmniejszanie ilości odpadów przez ponowne ich użycie lub wydłużenie okresu dalszego używania produktu.

→ segreguj odpady
→ zagospodaruj odpady kuchenne i ogrodowe (np. w przydomowych kompostownikach)
→ unikaj torebek „jednorazowych” – używaj toreb wielokrotnego użytku, unikaj „jednorazowych” kubków, talerzy, sztućców i ręczników
→ kupuj produkty, które nie posiadają zbędnych opakowań, wybieraj jedno duże zamiast kilku małych
→ kupuj produkty wysokiej jakości
→ kupuj baterie nadające się do ładowania (tzw. akumulatorki) zamiast baterii jednorazowych
→ rób przemyślane zakupy – kupuj tylko to, czego potrzebujesz, nie marnuj żywności
→ racjonalnie korzystaj z papieru – drukuj po obu stronach kartki
→ nadaj drugie życie starym przedmiotom (np. z ubrań można zrobić zabawki dla dzieci)

2) Przygotowanie do ponownego użycia – to odzysk polegający na sprawdzeniu, czyszczeniu lub naprawie, w ramach którego produkty lub części produktów, które wcześniej stały się odpadami, są przygotowywane do tego, aby mogły być ponownie wykorzystywane.

→ wiele rzeczy obecnych w domu, zamiast wyrzucać, można powtórnie użyć, np. wykorzystując szklane butelki, słoiki przy robieniu przetworów
→ kupuj produkty w opakowaniach wielokrotnego użytku (np. butelki zwrotne)
→ nie wyrzucaj zepsutych przedmiotów lub urządzeń, spróbuj je naprawić lub oddaj do naprawy
→ sprzedaj, wymień lub oddaj zużytą odzież, obuwie, używany sprzęt, meble, itd.
→ korzystaj z wypożyczalni różnego rodzaju przedmiotów, sprzętów, itp.

3) Recykling – to odzysk, w ramach którego odpady są ponownie przetwarzane na produkty, materiały lub substancje wykorzystywane w pierwotnym celu lub innych celach.

4) Inne procesy odzysku – wszystkie działania, których wynikiem jest użyteczne zastosowanie odpadów zamiast innych materiałów, które zostałyby użyte do spełnienia danej funkcji.

5) Unieszkodliwianie – to proces niebędący odzyskiem; to przetwarzanie odpadów, których nie można było poddać recyklingowi lub innemu procesowi odzysku.

Zasada bliskości – odpady w pierwszej kolejności poddaje się przetwarzaniu w miejscu ich powstania, a jeżeli nie jest to możliwe, to powinny zostać przekazane do najbliżej położonych miejsc, w których mogą zostać przetworzone.

ZASADY POSTĘPOWANIA Z WYBRANYMI STRUMIENIAMI ODPADÓW KOMUNALNYCH

Odpady komunalne – odpady powstające w gospodarstwach domowych, z wyłączeniem pojazdów wycofanych z eksploatacji, a także odpady niezawierające odpadów niebezpiecznych, pochodzące od innych wytwórców odpadów, które ze względu na swój charakter lub skład są podobne do odpadów powstających w gospodarstwach domowych.

Do odpadów zmieszanych NIE należy wyrzucać:

  • odpadów niebezpiecznych (m.in.: przeterminowanych leków i chemikaliów, zużytych baterii i akumulatorów, świetlówek, zużytych tonerów drukarskich, opakowań po środkach ochrony roślin, opakowań po rozpuszczalnikach, farbach, lakierach, tuszach, klejach, opakowań po olejach i tłuszczach wraz z ewentualną zawartością, po smarach samochodowych oraz innych substancjach niebezpiecznych),
  • elektrośmieci (zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego),
  • mebli i innych odpadów wielkogabarytowych,
  • zużytych opon,
  • odpadów budowlanych i rozbiórkowych.

Odpady problemowe:

Odpady niebezpieczne, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, odpady zielone, odpady budowlane i rozbiórkowe, właściciele nieruchomości zamieszkałych Gminy Przytoczna mogą bezpłatnie (w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi) oddać do PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH (PSZOK), który znajduje się w miejscowości Przytoczna, przy ul. Dworcowej 8 i otwarty jest: – w każdy wtorek miesiąca od godz. 8:00 – 16:00*, – w każdą pierwszą sobotę miesiąca od godz. 8:00 – 12:00*. * UWAGA! W przypadku, gdy w wymienionym wyżej terminie przypada dzień świąteczny, PSZOK będzie nieczynny.

Przeterminowane leki należy wyrzucać do specjalistycznych pojemników umieszczonych w aptece w miejscowości Przytoczna oraz w PSZOK-u.

Zużyte baterie należy wyrzucać do specjalistycznych pojemników znajdujących się w szkołach, świetlicach, budynkach użyteczności publicznej i sklepach na terenie Gminy Przytoczna.

Dwa razy w roku (wiosna, jesień) organizowane są na terenie Gminy Przytoczna bezpłatne zbiórki odpadów wielkogabarytowych oraz sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Odpady te są zbierane bezpośrednio z nieruchomości zamieszkałych. Informacje na temat terminów i miejsc zbiórek podawane są w sposób zwyczajowo przyjęty oraz udostępniane na stronie internetowej Urzędu Gminy Przytoczna.

Niesegregowane lub nieodpowiednio zagospodarowane odpady, nieodwracalnie degradują środowisko i mogą przyczyniać się do powstawania chorób o podłożu nowotworowym zarówno u ludzi, zwierząt jak i roślin. Pamiętaj, że odpadów niebezpiecznych nie można spalać, zakopywać, wyrzucać do lasu, wylewać do kanalizacji i gruntu.