Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Przytoczna

„Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Przytoczna”

Projekt współfinansowany  jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i oszczędzanie energii”.

Celem operacji jest umożliwienie mieszkańcom gminy Przytoczna korzystania z sieci wodociągowej i oczyszczalni przydomowej poprzez budowę sieci wodociągowej w m. Wierzbno i budowę oczyszczalni przydomowej w m. Przytoczna.

W ramach operacji powstanie:

- 1 przydomowa oczyszczalnie ścieków;

- 2,455 km zbiorowego systemu zaopatrzenia w wodę.

Wartość uzyskanego dofinansowania 340 000,00 zł