Internet bez granic. Szkolenia komputerowe mieszkańców Gminy Przytoczna

Gmina Przytoczna  otrzymała wsparcie finansowe na projekt grantowy pn. „Internet bez granic. Szkolenia komputerowe mieszkańców Gminy Przytoczna”, współfinansowanego w ramach projektu POPC.03.01.00-00-0108/18 E-aktywni mieszkańcy województw dolnośląskiego i lubuskiego współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (działanie 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”

Celem projektu jest podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców gminy Przytoczna poprzez realizację bezpłatnych szkoleń tematycznych dla 60 osób. Uczestnicy zajęć będą mieli szansę nabyć i rozwinąć umiejętności praktycznego wykorzystania dostępu do internetu i świadczonych za jego pośrednictwem usług, w tym e – usług publicznych i komercyjnych.

Na jego realizację Gmina Przytoczna pozyskała kwotę 33 600,00 zł, w tym dofinansowanie z UE w wysokości 33 600,00 zł.

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, działanie 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych.”

Projekt realizowany jest zgodnie z zasadą równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasadą równości szans dla kobiet i mężczyzn.