Rewitalizacja przestrzenna, społeczna i gospodarcza obszarów zmarginalizowanych w Gminie Przytoczna

Nr GPR 6/2016

„Rewitalizacja przestrzenna, społeczna i gospodarcza obszarów zmarginalizowanych w Gminie Przytoczna” , współfinansowana ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020

Beneficjent: Gmina Przytoczna

Data podpisania umowy: 19.08.2016

Okres realizacji operacji:

Miejsce realizacji projektu: Gmina Przytoczna

Koszty projektu:

Całkowita wartość projektu – 78 750,00 PLN

Kwota dotacji –  70 875,00 PLN

 Zakres prac:

-         Nadzór i koordynacja realizacji projektu zgodnie z zapisami umowy finansowej o dofinansowanie przedmiotowego projektu oraz wnioskiem aplikacyjnym,

-         Prowadzenie działań informujących i promocyjnych,

-         Raportowanie o zauważonych nieprawidłościach oraz podejmowanie działań naprawczych,

-         Prowadzenie archiwizacji dokumentacji projektowej,

-         Nadzór na prace pozostałego personelu,

-         Udział na pracę pozostałego personelu,

-         Udział w spotkaniach roboczych Biura ds. Rewitalizacji,

-         Przygotowywanie i koordynacja korespondencji związanej z projektem do Instytucji Pośredniczącej,

-         Kierowanie bieżącymi sprawami związanymi z realizacją projektu,

-         Koordynacja działań w zakresie zgodności z harmonogramem projektu,

-         Przekazanie Projektodawcy sprawozdań z przebiegu wykonywania przedmiotu umowy.