Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie Gminy Przytoczna …

„Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie Gminy Przytoczna poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno – tłocznej dla miejscowości Goraj, rozbudowę sieci wodociągowej rozdzielczej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Goraj oraz budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej – „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”, operacja typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i oszczędzanie energii”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Celem operacji jest poprawa środowiska naturalnego i warunków życia mieszkańców poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno – tłocznej dla miejscowości Goraj, rozbudowę sieci wodociągowej rozdzielcze wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Goraj oraz budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Przytoczna.

W ramach operacji zostaną wybudowane:

  • 24 przydomowe oczyszczalnie ścieków;
  • 5,00659 km kanalizacji zbiorczej dla ścieków komunalnych ;
  • 0,01 km zbiorowego systemu zaopatrzenia w wodę.

Wartość uzyskanego dofinansowania : 1 911 566,00 zł.