WOKAMID

WOKAMID sp. z o.o.

ul. Dworcowa 8
66-340 Przytoczna

nr telefonu 95 749 43 30,
nr telefonu, fax 95 749 43 31,

adres mailowy: biuro@wokamid.pl
http://www.wokamid.pl/

Obecnie zatrudniamy 20osób.

Gminny Zakład Komunalno – Mieszkaniowy został powołany 01.04.1995r. Siedzibą zakładu był dzierżawiony plac i budynek z Gminnej Spółdzielni „SCH” w Przytocznej, a w roku 1999 przekazane pomieszczenia z AWRSP byłego Zakładu Przemysłu Rolnego, który stał się od tej pory siedzibą GZKM, obecnie spółki WOKAMID.

Do podstawowych zadań powołanego zakładu zgodnie ze statutem należy:

  • zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków,
  • wywóz nieczystości płynnych,
  • wywóz nieczystości stałych,
  • utrzymanie czystości i porządku na terenie gminy,
  • gospodarka mieszkaniowa- zarządzanie komunalnym zasobem mieszkaniowym,
  • przeprowadzanie bieżących remontów mieszkań gminnych,
  • bieżące utrzymania gminnych dróg, ulic, chodników, placów w tym zimowe utrzymanie dróg,
  • utrzymanie zieleni gminnej.

W wykonywanych pracach zleconych przez Gminę biorą udział oprócz stałych pracowników zakładu mieszkańcy Gminy Przytoczna w ramach robót publicznych.