Powróć do: Dla Mieszkańców

Gminny Program Rewitalizacji

Konsultacje społeczne dotyczące uchwały w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji w Gminie Przytoczna

 

Ogłoszenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji

Wójt Gminy Przytoczna działając na podstawie art. 6 ust. 1 – 7 ustawy o rewitalizacji z dnia 9 października 2015 r. (Dz. U. 2024, poz. 278) zawiadamia o rozpoczęciu konsultacji społecznych w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji w Gminie Przytoczna.

Celem przyjęcia Regulaminu Komitetu Rewitalizacji w Gminie Przytoczna jest zapewnienie możliwości prowadzenia działań rewitalizacyjnych określonych w programie na wyznaczonym obszarze rewitalizacji Gminy Przytoczna. Zaplanowane przedsięwzięcia rewitalizacyjne znajdują się na obszarach znajdujących się w stanie kryzysowym  z powodu koncentracji negatywnych zjawisk społecznych, w szczególności bezrobocia, zaawansowanych procesów starzenia się ludności, braku samowystarczalności ekonomicznej ludności i gospodarstw domowych, a także występowania zjawisk o charakterze środowiskowym, gospodarczym i technicznym. Celem przedsięwzięć jest przeciwdziałanie wskazanym zjawiskom.

Przyjęcie Regulaminu Komitetu Rewitalizacji w Gminie Przytoczna nastąpi na zasadach i trybie, wskazanym w projekcie uchwały, stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia, podlegającemu przedmiotowym konsultacjom.

Konsultacje przeprowadzone będą od dnia 22 marca 2024 roku do dnia 26 kwietnia 2024 roku w formie:

1. Złożenia opinii i uwag za pośrednictwem:

a) wiadomości mailowej, skierowanej na adres e-mail: ug@przytoczna.pl ,
b) pisma skierowanego na adres: Urząd Gminy Przytoczna ul. Rokitniańska 4, 66-340 Przytoczna, z dopiskiem „Projekt uchwały Rady Gminy Przytoczna w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji w Gminie Przytoczna”,
c) osobiście - poprzez złożenie pisma w Urzędzie Gminy Przytoczna;

2. Spotkań realizowanych za pomocą środków porozumienia się na odległość z interesariuszami rewitalizacji, na których zostaną omówione założenia ujęte w Regulaminie Komitetu Rewitalizacji, podczas których będzie możliwość wyrażenia uwag, opinii i propozycji. Spotkania odbędą się poprzez zalogowanie pod niniejszy link: https://szkolenia4cs.clickmeeting.com/konsultacjeprzytoczna :

- w dniu 9 kwietnia 2024 roku o godzinie 14.00;
- w dniu 15 kwietnia 2024 roku o godzinie 14.00.

3. Zbierania uwag ustnych przez przedstawicieli podmiotu, prowadzącego konsultacje, które odbędą się w okresie trwania konsultacji w formie osobistej w siedzibie Urzędu Gminy Przytoczna.

Uwagi w formie pisemnej lub elektronicznej można składać w terminie od dnia 22 marca 2024 roku do dnia 26 kwietnia 2024 roku, dostarczając je:

a) elektronicznie na adres: ug@przytoczna.pl,

b) drogą korespondencyjną na adres: Urząd Gminy Przytoczna przy ulicy Rokitniańskiej 4, 66-340 Przytoczna,

c) bezpośrednio do Urzędu Gminy Przytoczna, w godzinach pracy Urzędu.

Nie będą rozpatrywane uwagi, które wpłyną po dniu 26 kwietnia 2024 r.

W przypadku dostarczenia uwag za pośrednictwem poczty decyduje data wpływu korespondencji do Urzędu Gminy Przytoczna.

Dokumentacja dotycząca przedmiotu konsultacji będzie dostępna:

a) w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem: www.bip.przytoczna.pl;

b) na stronie internetowej Gminy pod adresem: www.przytoczna.pl;

c) na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Przytoczna.

Informacja podsumowująca każdą z form konsultacji społecznych zostanie opracowana zgodnie z art. 6 ust 7 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji oraz zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Przytoczna i na stronie www.przytoczna.pl .