Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Sobota, 20 lipca 2024
Imieniny: Czesław, Hieronim, Fryderyk
pochmurno
21°C

Ogłoszenie w sprawie konsultacji projektu uchwały

Przytoczna, dnia 10.11.2021 r.

 

Ogłoszenie
w sprawie konsultacji projektu uchwały „Program współpracy
z organizacjami pozarządowymi
i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w Gminie Przytoczna na rok 2022”

 

Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy na rok 2022 z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.Opinie i uwagi należy składać w formie pisemnej od dnia 10 listopada 2021 r. bezpośrednio na adres e-mail: ug@przytoczna.pl w tytule wiadomości proszę wpisać „KONSULTACJE – WSPÓŁPRACA”.

Konsultacje rozpoczynają się w dniu 10 listopada 2021 r. i zostaną zakończone 17 listopada 2021 r. Projekt programu opublikowany został na stronie internetowej Gminy Przytoczna www.przytoczna.pl oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej www.przytoczna.bip.net.pl

 

Wójt Gminy Przytoczna
/-/ Bartłomiej Kucharyk 

 

 

Program współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w Gminie Przytoczna na rok 2022

I. CEL GŁÓWNY I CELE SZCZEGÓŁOWE PROGRAMU

1. Celem głównym programu jest zaspokajanie potrzeb społecznych mieszkańców Gminy oraz wzmacnianie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego poprzez budowanie i umacnianie partnerstwa pomiędzy samorządem a organizacjami pozarządowymi.

2. Cele szczegółowe:

a) poprawa jakości życia, poprzez pełniejsze zaspokajanie potrzeb mieszkańców gminy;
b) integracja organizacji lokalnych obejmujących zakresem działania sferę zadań publicznych;
c) prezentacja dorobku organizacji pozarządowych i promowanie ich osiągnięć;
d) wzmocnienie potencjału organizacji pozarządowych.

II. ZASADY WSPÓŁPRACY

Współpraca z organizacjami pozarządowymi w gminie Przytoczna opiera się na następujących zasadach:

a) pomocniczości - samorząd udziela pomocy organizacjom pozarządowym w niezbędnym zakresie, uzasadnionym potrzebami wspólnoty samorządowej,

b) partnerstwa – współpraca równorzędnych dla siebie podmiotów w rozwiązywaniu wspólnie zdefiniowanych problemów i osiąganiu razem wytyczonych celów,

c) suwerenności – szanując swoją autonomię gmina i organizacje pozarządowe nie narzucają sobie wzajemnie zadań, posiadają zdolność do bycia podmiotem prawa,

d) efektywności – wspólne dążenie do osiągnięcia możliwie najlepszych efektów realizacji zadań publicznych,

e) uczciwej konkurencji – równe traktowanie wszystkich podmiotów w zakresie wykonywanych działań,  

f) jawności – procedury postępowania przy realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe, sposób udzielania oraz wykonane zadania są jawne.

III. ZAKRES PRZEDMIOTOWY

Przedmiotowy zakres współpracy Gminy Przytoczna z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami określa art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

IV. FORMY WSPÓŁPRACY

Współpraca z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami ma charakter finansowy
i pozafinansowy.

1. Do współpracy o charakterze finansowym należy:

a) zlecanie realizacji zadań publicznych, które może przybierać jedną z następujących form:

- powierzenie wykonywania zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie ich realizacji;

- wspieranie zadań publicznych, wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji;

b) wspólna realizacja zadań publicznych na zasadach partnerstwa.

2. Formy współpracy pozafinansowej:

a) o charakterze informacyjnym:

- konsultowanie z podmiotami programu, odpowiednio do zakresu ich działania, projektów aktów normatywnych w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji;

- udzielanie informacji o istnieniu innych źródeł finansowania, zwłaszcza pochodzących z sektora prywatnego, funduszy celowych i prywatnych fundacji, funduszy unijnych;

- prowadzenie i aktualizacja wykazu organizacji pozarządowych i innych podmiotów na stronach internetowych Urzędu;

- prowadzenie na stronie internetowej okienka „Organizacje pozarządowe”, gdzie każda organizacja będzie mogła zamieścić swoje ogłoszenia lub inne ważne informacje, w okienku tym zamieszczane będą również ogłoszenia szczególnie kierowane do organizacji pozarządowych.

b) o charakterze promocyjnym:

- promocja działalności podmiotów programu poprzez publikację informacji na temat ich działalności na stronie internetowej urzędu;

- promocja przekazywania 1% podatku dochodowego na gminne organizacje pożytku publicznego;

- udzielanie rekomendacji organizacjom współpracującym z Gminą, które ubiegają się
o dofinansowanie z innych źródeł;

c) o charakterze organizacyjnym:

- udostępnienie obiektów gminnych do realizacji zadań publicznych na preferencyjnych zasadach,
w szczególności pomieszczeń na spotkania i zebrania;

- skierowanie w miarę możliwości pracowników zatrudnionych w ramach prac społecznie użytecznych do pracy w organizacjach pozarządowych i innych podmiotach realizujących zadania
z zakresu pożytku publicznego;

- organizowanie szkoleń w związku ze zmianą przepisów prawnych, w celu podnoszenia standardów usług publicznych świadczonych przez podmioty programu;

- pomoc w nawiązywaniu kontaktów zagranicznych z organizacjami o podobnym charakterze, szczególnie w miastach partnerskich;

- tworzenie wspólnych zespołów o charakterze doradczym i inicjatywnym oraz organizowanie ich pracy;

- realizację wspólnych projektów i inicjatyw na rzecz społeczności lokalnej, szczególnie z zakresu kultury, turystyki, sportu, rekreacji, podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej oraz pomocy społecznej.

V. PRIORYTETOWE ZADANIA PUBLICZNE

Współpraca Gminy z podmiotami Programu dotyczy zadań określonych w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w szczególności ustawowych zadań gminy realizowanych odpowiednio do terytorialnego zakresu działania Gminy Przytoczna,
w następujących dziedzinach:

a) działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;

b) turystyki i krajoznawstwa;

c) działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;

d) przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym;

e) ochrony i promocji zdrowia;

f) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu;

g) pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;

h) działalności na rzecz osób niepełnosprawnych;

i) działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym;

j) wypoczynku dzieci i młodzieży;

k) podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;

l) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;

m) działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka;

VI. OKRES REALIZACJI PROGRAMU

Roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2022 rok obowiązuje od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.

VII. SPOSÓB REALIZACJI PROGRAMU

Inspektor ds. pozyskiwania środków pomocowych, promocji gminy i pożytku publicznego prowadzi bezpośrednią współpracę z organizacjami pozarządowymi, która w szczególności polega na:

a) podejmowaniu, prowadzeniu i koordynacji bieżącej współpracy z organizacjami pozarządowymi;
b) konsultacji z organizacjami pozarządowymi projektów aktów prawa miejscowego w sferach dotyczących zadań statutowych organizacji pozarządowych;
c) przygotowaniu i prowadzeniu konkursów dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych;
d) sporządzaniu sprawozdań ze współpracy z organizacjami pozarządowymi.

VIII. WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW PRZEZNACZONYCH NA REALIZACJĘ PROGRAMU

Wysokość środków przeznaczona na realizację programu wynosi  72 000,00 zł.

IX. SPOSÓB OCENY REALIZACJI PROGRAMU

Inspektor ds. pozyskiwania środków pomocowych, promocji gminy i pożytku publicznego dokona oceny realizacji programu i przedłoży Radzie Gminy Przytoczna do dnia 31 maja 2022 r. sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy za poprzedni rok.

X. INFORMACJE O SPOSOBIE TWORZENIA PROGRAMU ORAZ PREBIEGU KONSULTACJI

1. Pracę nad przygotowaniem programu zostały zainicjowane przez Inspektora ds. pozyskiwania środków pomocowych, promocji gminy i pożytku publicznego, który przygotował harmonogram jego tworzenia oraz tryb i terminy konsultacji programu.

2. Harmonogram prac nad przygotowaniem programu określa terminy dotyczące:

a) składania przez organizacje pozarządowe propozycji do projektu programu;

b) przygotowania przez Inspektora ds. pozyskiwania środków pomocowych, promocji gminy i pożytku publicznego propozycji do projektu programu;

c) opracowanie projektu programu;

d) skierowanie projektu programu do konsultacji;

e) rozpatrzenie złożonych opinii i uwag do projektu;

f) przedłożenie projektu programu na posiedzenie Komisji Rady Gminy i skierowanie pod obrady sesji Rady Gminy.

3. Projekt programu opublikowany zostanie na stronie internetowej gminy www.przytoczna.pl i Biuletynie Informacji Publicznej www.przytoczna.bip.net.pl

4. Po uchwaleniu przez Rade Gminy program zostanie zamieszczony na stronie internetowej gminy www.przytoczna.pl i Biuletynie Informacji Publicznej www.przytoczna.pl

XI. TRYB POWOŁYWANIA I ZASADY DZIAŁANIA KOMISJI KONKURSOWYCH DO OPINIOWANIA OFERT W OTWARTYCH KONKURSACH OFERT

1. Każdorazowo, w związku z ogłoszonym konkursem ofert na wykonanie zadań publicznych samorządu gminy w danym obszarze, wynikającym z rocznego programy współpracy samorządu
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w celu opiniowania ofert składanych w otwartych konkursach ofert Wójt powołuje komisję konkursową Zarządzeniem Wójta, zwaną dalej Komisją.

2. W skład komisji konkursowej wchodzą:

a) przewodniczący Komisji – wyznaczony przez Wójta Gminy Przytoczna.

b) pracownicy Urzędu Gminy Przytoczna wyznaczeni przez Wójta Gminy Przytoczna

c) osoba reprezentująca organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego

i o wolontariacie, z wyłączeniem osób reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 biorące udział w konkursie;

d) na wniosek Wójta w skład komisji konkursowej mogą zostać powołane także, z głosem doradczym, osoby posiadające specjalistyczną wiedzę w dziedzinie obejmującej zakres zadań publicznych, których konkursy dotyczą.

3. Osoby o których mowa w pkt. 2c zgłaszane są przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie. Procedurę ogłoszenia naboru na członków komisji konkursowej określa Wójt
w zarządzeniu.

4. W ocenie oferty złożonej w konkursie, nie może brać udziału osoba, której powiązania

ze składającym ją podmiotem mogą budzić zastrzeżenia co do jej bezstronności.

5. Na pierwszym posiedzeniu każdy członek komisji podpisuje zobowiązanie, że w przypadku stwierdzenia istnienia powiązań, o których mowa w punkcie 4, zostaje wyłączony z oceny podmiotu,
z którym to powiązanie występuje.

6. Pracami Komisji konkursowej kieruje Przewodniczący Komisji.

7. Komisja obraduje na posiedzeniach zamkniętych, bez udziału oferentów. Termin i miejsce posiedzenia Komisji określone są w ogłoszeniu konkursu.

8. Komisja podejmuje rozstrzygnięcia w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów,
w obecności co najmniej połowy pełnego składu. W przypadku równej liczny głosów decyduje głos Przewodniczącego.

9. Rozstrzygnięcie komisji nie jest wiążące dla Wójta.

10. Uczestnictwo w pracach Komisji jest nieodpłatne.

DO GÓRY
Włącz powiadomienia WebPush
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.