I OTWARTY KONKURS OFERT NA WSPARCIE ZADAŃ PUBLICZNYCH GMINY PRZYTOCZNA W 2021 r.

WÓJT GMINY PRZYTOCZNA

OGŁASZA

I OTWARTY KONKURS OFERT NA WSPARCIE

ZADAŃ PUBLICZNYCH GMINY PRZYTOCZNA W 2021 r. W ZAKRESIE:

 

 1. Ochrony i promocji zdrowia;
 2. Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
 3. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu;

 

Do otwartego konkursu ofert mogą przystąpić podmioty wymienione w art. 3 ust.3 w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

I. Rodzaj zadań i  wysokość środków przeznaczonych na realizację:

 

 1. Ochrony i promocji zdrowia – 4.000,00 zł

-        organizacja działań z zakresu profilaktyki i ochrony zdrowia;

-        aktywizacja i integracja osób niepełnosprawnych;

-        prowadzenie działań informacyjno – edukacyjnych na rzecz osób niepełnosprawnych i ich rodzin;

-        zapobieganie ograniczeniu sprawności psychofizycznej, wspomaganie przywracania pełnej aktywności życiowej, jak również przeciwdziałanie nieprawidłowym relacjom społecznym poprzez zwiększanie akceptacji, integracji i adaptacji osób niepełnosprawnych,

-        promocja zdrowia w tym główne działania w zakresie ochrony zdrowia, ważne
z punktu widzenia problemów społecznych,

-        dostęp do terapii i zajęć warsztatowych.

 

Oczekiwane rezultaty zlecanego zadania publicznego:

 

-        liczba przeprowadzonych wykładów, pogadanek, konkursów;

-        liczba przeprowadzonych działań informacyjno – edukacyjnych;

-        liczba osób objętych wsparciem;

-        liczba przeprowadzonych działań integrujących osoby niepełnosprawne ze społeczeństwem.

 

1.1  Wydatki ujęte w kalkulacji dotyczyć mogą wyłącznie realizacji zadania, a nie innych kosztów działalności statutowej Podmiotu.

1.2  Środki pochodzące z dotacji mogą być przeznaczone na dofinansowanie kosztów:
usługi poligraficzne; wynagrodzenia wykładowców i prelegentów; materiały
i artykuły niezbędne do realizacji zadania; nagrody i upominki; nagłośnienie
i obsługa techniczna zadania; wynajem sal i pomieszczeń.

 

 1. Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego – 15.000,00 zł

-         działania z dziedziny kultury i sztuki promujące aktywność i tożsamość społeczności lokalnej związanej z gminą Przytoczna,

-        organizacja imprez kulturalnych m.in. festiwali przeglądów, gier, prezentacji, wystaw, konkursów, plenerów, warsztatów i koncertów z uwzględnieniem działań na rzecz aktywizacji dzieci i młodzieży,

-        animacja przestrzeni publicznej poprzez projekty artystyczne integrujące społeczność lokalną i wzbogacające życie kulturalne gminy Przytoczna;

-        wzbogacanie życia kulturalnego gminy Przytoczna poprzez projekty artystyczne,
w formie spektakli i innych wydarzeń o charakterze edukacyjnym i artystycznym;

-        wydawanie publikacji drukowanych oraz tworzenie materiałów audiowizualnych
i niekomercyjnych stron internetowych promujących gminę, jej walory, tradycje, kulturę, sztukę i wydarzenia;

-        organizacja rajdów, obozów i gier terenowych dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Przytoczna tematycznie związanych z kulturą, sztuką i historią regionu;

-        organizowanie konferencji naukowych i innych form poświęconych kulturze.

 

Oczekiwane rezultaty zlecanego zadania publicznego:

 

-        zapewnienie możliwości uczestniczenia dzieci, młodzieży bądź dorosłych
w różnych formach zajęć, wydarzeń, przedsięwzięć kulturalnych;

-        wzbogacenie życia kulturalnego gminy Przytoczna – organizacja różnorodnych form;

-        promocja potencjału kulturalnego gminy Przytoczna;

-        wspieranie aktywności i zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży poprzez organizację i przeprowadzenie warsztatów, pokazów, wystaw, konkursów;

-        integracja różnych środowisk artystycznych;

-        organizacja interdyscyplinarnych wydarzeń.

 

2.1  Wydatki ujęte w kalkulacji dotyczyć mogą wyłącznie realizacji zadania, a nie innych kosztów działalności statutowej Podmiotu.

2.2  Środki pochodzące z dotacji mogą być przeznaczone na dofinansowanie kosztów:

usługi poligraficzne; honoraria artystów; wynagrodzenia wykładowców
i prelegentów; materiały i artykuły niezbędne do realizacji zadania; nagrody
i upominki; nagłośnienie i obsługa techniczna zadania; wynajem sal
i pomieszczeń.

 

 1. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu – 60.000,00 zł

-        zapewnienie dostępności szkoleń sportowych oraz umożliwienie uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym dla mieszkańców gminy Przytoczna;

-        popularyzowanie gry w piłkę nożną i tenisa stołowego wśród dzieci i młodzieży, szkolenia, współzawodnictwo, udział w rozgrywkach sportowych na szczeblu lokalnym i regionalnym.

-        realizacja programów wspierających system szkolenia sportowego dorosłych, wyrównywanie szans w dostępie do usystematyzowanej działalności sportowej.

 

Oczekiwane rezultaty zlecanego zadania publicznego:

-        liczba mieszkańców gminy Przytoczna, którzy wzięli udział w szkoleniu sportowym – deklaracje uczestnictwa, listy obecności;

-        liczba zrealizowanych godzin szkoleń sportowych – harmonogramy treningów, karty pracy osób prowadzących szkolenia, listy obecności

-        liczba mieszkańców Gminy Przytoczna, którzy wzięli udział we współzawodnictwie sportowym – zgłoszenia zawodników do udziału
w zawodach/rozgrywkach, wykazy zawodników

-        liczba zawodów/rozgrywek, w których uczestniczyli mieszkańcy gminy Przytoczna – harmonogramy/terminarze rozgrywek, zgłoszenia zawodników do udziału w zawodach/rozgrywkach, wykazy zawodników.

 

3.1  Wydatki ujęte w kalkulacji dotyczyć mogą wyłącznie realizacji zadania, a nie innych

  kosztów działalności statutowej Podmiotu.

3.2  Środki pochodzące z dotacji mogą być przeznaczone na dofinansowanie kosztów: systematyczne szkolenie sportowe dzieci i młodzieży, realizacja programów szkolenia sportowego, wynagrodzenie kadry szkoleniowej: płace instruktorów
i trenerów; zakup strojów i sprzętu sportowego; koszty przejazdów zawodników na zawody, rozgrywki, zgrupowania, ubezpieczenia OC Oferenta i NW zawodników; ekwiwalenty i opłaty sędziowskie; opłaty licencyjne, związkowe, rejestracyjne
i startowe; opieka medyczna (koszty osobowe, zakup medykamentów), materiały
i artykuły niezbędne do realizacji zadania.

 

Podmioty uczestniczące w Otwartym Konkursie Ofert i ubiegające się o dotację na realizację zadań z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, obowiązane są dołączyć do oferty kalendarz rozgrywek, zawodów wynikających z rozgrywek lokalnych lub regionalnych; terminy treningów i szkoleń.

 

 

II. Termin i warunki realizacji zadania:

Realizacja zadania powinna nastąpić w okresie od dnia podpisania umowy do dnia 15 grudnia 2021 r. Środki pochodzące z dotacji można wykorzystać od dnia podpisania umowy
o wsparcie realizacji zadania publicznego. Środki własne można wykorzystać od początku realizacji zadnia publicznego.

 

III. Zasady przyznawania dotacji.

1. Zasady przyznawania dotacji określają przepisy ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2020 r. poz. 1057oraz ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 869),  Uchwały nr XXIV.125.2020 Rady Gminy Przytoczna z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy na rok 2021 z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego ((DZ. URZ. WOJ. LUBUSKIEGO z dnia 02.12.2020 poz. 2768)). Podstawą zlecenia zadania oraz przekazania dotacji jest Zarządzenie Nr 7.2020 Wójta Gminy Przytoczna z dnia 02 lutego 2021 r.
w sprawie przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizacje w 2021 r. zadań publicznych gminy Przytoczna, oraz zawarta w jego wykonaniu pisemna umowa o wsparcie realizacji zadania zawarta z wybranym oferentem lub oferentami, której wzór określa Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. (DZ. U. Z 2018 R. POZ. 450, Z PÓŹN. ZM.).

2. Oferta powinna spełniać wymogi określone w art. 14 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

3. Do oferty należy dołączyć:

 • aktualny statut podmiotu (organizacji);
 • aktualny dokument (nie starszy niż 2 lata) potwierdzający status prawny Oferenta
  i umocowanie osób go reprezentujących – o ile nie jest on dostępny w internetowej Wyszukiwarce Podmiotów Krajowego Rejestru Sądowego lub odpowiednio wyciąg
  z ewidencji.

4. Kopie wszystkich dokumentów powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem

przez osobę uprawnioną do reprezentacji podmiotu (każda strona).

5. Złożenie ofert na dofinansowanie nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.

6. Środki pochodzące z dotacji nie mogą być wykorzystane na: remonty, adaptację pomieszczeń, wydatki inwestycyjne, zakup gruntów, działalność gospodarczą, działalność polityczną i religijną, udzielanie pomocy finansowej osobom fizycznym i prawnym.
Z budżetu gminy mogą być dotowane zadania na rzecz mieszkańców gminy Przytoczna.

7. Dopuszcza się rozstrzygnięcie konkursu poprzez wybór więcej niż jednej oferty w danym rodzaju zadania.

8. Decyzję o przyznaniu i wysokości dotacji podejmuje Wójt Gminy Przytoczna.

9. Konkurs zostanie rozstrzygnięty także w przypadku, gdy wpłynie jedna oferta.

10. Rozpatrzenie ofert nastąpi w terminie do 21 dni od upływu terminu składania ofert.

11. Kwota przyznanej dotacji może być niższa od wnioskowanej w ofercie.

12. W przypadku, gdy suma wnioskowanych dofinansowań, wynikająca ze złożonych ofert, przekracza wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania, organizator konkursu zastrzega sobie możliwość weryfikacji kosztów oraz zmniejszania wielkości wnioskowanego dofinansowania.

13. Po zaakceptowaniu przez Oferenta zmniejszonej kwoty dotacji, Oferent zobowiązany jest do złożenia zaktualizowanej kalkulacji kosztów realizacji zadania, planu i harmonogramu, aktualizacji rezultatów, jeżeli uległy zmianom.

14. Koszty zostaną uznane za kwalifikowane, gdy:

 • związane są z realizowanym zadaniem i są niezbędne do jego realizacji,
 • zostały uwzględnione w kosztorysie zadania,
 • zostały skalkulowane racjonalnie na podstawie cen rynkowych,
 • odzwierciedlają koszty rzeczywiste, są skalkulowane proporcjonalnie dla zadania objętego finansowaniem,
 • zostały poniesione w uprawnionym okresie,
 • poparte są właściwymi dowodami księgowymi (faktury, umowy oraz rachunki do umów) oraz zostały prawidłowo odzwierciedlone w ewidencji księgowej (oferent zobowiązany jest do prowadzenia wyodrębnionej dokumentacji finansowo-księgowej środków finansowych otrzymanych na realizację zadania zgodnie z ustawą
  o rachunkowości, w sposób umożliwiający identyfikację poszczególnych operacji księgowych).

15. Środki finansowe pochodzące z dotacji nie mogą być wykorzystywane na finansowanie kosztów realizacji zadania poza okresem obowiązywania umowy, w szczególności na finansowanie zaległości i zobowiązań.

16. Dotacja nie może pokrywać wydatków przeznaczonych na ten sam cel, finansowanych
z innych bezzwrotnych źródeł(zakaz podwójnego finansowania).

17. Niewykorzystane w terminie realizacji zadania środki finansowe podlegają zwrotowi do budżetu Gminy Przytoczna w terminie i na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych

 

IV. Termin i warunki realizacji zadania.

 1. Zadanie powinno być zrealizowane w terminach określonych w punkcie II niniejszego ogłoszenia. Szczegółowy harmonogram realizacji zadania wynikać będzie
  z zawartej umowy o wsparcie realizacji zadania. Oferent w realizacji zadania zobowiązany jest do stosowania powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Biorąc pod uwagę ryzyka i zagrożenia dotyczące sytuacji epidemicznej związanej
  z rozprzestrzenianiem się choroby COVID-19 oraz wynikającymi z tego faktu ograniczeniami, realizacja działań opisanych w ramach projektu zgłaszanego do konkursu musi uwzględniać spełnianie wszelkich aktualnych wymagań związanych z bieżącą sytuacją epidemiczną, zgodnie z obowiązującymi i systematycznie aktualizowanymi przepisami o ograniczeniach, nakazach i zakazach określonych w związku z wystąpieniem stanu epidemii w Polsce.
 2. Podmiot ubiegający się o dotację zobowiązany jest do wykazania się własnym wkładem finansowym stanowiącym co najmniej 10% całkowitych kosztów finansowych poniesionych przy realizacji zadania. Dopuszcza się dokonywanie przesunięć pomiędzy poszczególnymi pozycjami kosztów określonymi w kalkulacji przewidywanych kosztów do wysokości 35% liczonej od wartości kwoty określonej dla danej pozycji kosztorysu pod warunkiem pełnej realizacji określonego w ofercie zakresu zadania. Informację
  o przesunięciach pomiędzy pozycjami należy wpisać w sprawozdaniu końcowym
  w części III. Dodatkowe informacje. W szczególnych sytuacjach, na uzasadniony wniosek organizacji pozarządowej, dopuszcza się możliwość dokonywania przesunięć pomiędzy pozycjami kosztorysu powyżej 35% liczonej od wartości kwoty określonej dla danej pozycji kosztorysu, pod warunkiem uzyskania wcześniejszej zgody dysponenta środków.

 

V. Termin i miejsce składania ofert.

 1. Nabór ofert prowadzony będzie w terminie od 02 lutego 2021 r. do 23 lutego 2021 r. do godz.15.30 (liczy się data wpływu oferty do urzędu).
 2. Oferty należy składać na formularzu, którego wzór określa Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. (DZ. U. Z 2018 R. POZ. 450, Z PÓŹN. ZM.). Wzór oferty jest dostępny jest na stronie www.przytoczna.bip.net.pl.
 3. Prawidłowo wypełniony formularz oferty podpisany przez osoby uprawnione do reprezentacji zgodnie z odpisem z właściwego rejestru wraz z załącznikami wymienionymi punkcie III.3. należy złożyć w zamkniętej kopercie z oznaczeniem „Konkurs ofert na wsparcie zadań publicznych Gminy Przytoczna w zakresie (…)”
  w sekretariacie Urzędu Gminy lub przesłać pocztą na adres Urząd Gminy Przytoczna ul. Rokitniańska 4, 66-340 Przytoczna – w terminie wskazanym w pkt.1.
 4. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 5. Oferty mogą być uzupełniane pod względem formalnym w terminie do 3 dni od daty powiadomienia Oferentów wiadomością sms, mailem lub telefonicznie. Oferta, która nie zostanie uzupełniona we wskazanym terminie nie jest rozpatrywana.

 

VI. Tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert.

 1. Oferty oceniane będą w oparciu o kryteria, o których mowa w art., 15.1 ustawy z dnia 25 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie oraz:
 2. Szczegółowe ustalenia dotyczące wysokości i sposobu przekazywania dotacji oraz tryb
  i termin rozliczania dotacji na wsparcie realizacji zadania publicznego zostaną określone
  w umowie zawartej z oferentem lub oferentami wyłonionymi w wyniku postępowania konkursowego.
 3. Wyniki konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy, stronie internetowej Gminy Przytoczna www.przytoczna.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej www.przytoczna.bip.net.pl.
 • ocenę zgłoszonych możliwości realizacji zadania,
 • zdeklarowaną jakość działania i kwalifikacje osób, przy udziale których podmiot uprawniony ma realizować zadanie,
 • ocenę przedstawionej we wniosku kalkulacji kosztów realizacji zadania,
 • zdeklarowany udział środków finansowych własnych albo pozyskanych z innych źródeł na realizację zadania,
 • wysokość dotacji, która jest przeznaczona na realizację zadania.

 

VII. Zrealizowane zadania w roku poprzednim i ich koszty.

W 2020 r. z budżetu Gminy Przytoczna na realizację zadań publicznych tego samego rodzaju, jakie określono w niniejszym ogłoszeniu wydatkowano kwotę 73.987,30 zł.