Ogłoszenie w sprawie naboru kandydatów na członków Komisji Konkursowej w otwartych konkursach ofert

Działając na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2020 r. poz. 1057) oraz rozdziału XI pkt. 1,2 i 3 Uchwały nr XXIV.125.2020 Rady Gminy Przytoczna z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy na rok 2021 z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego (DZ. URZ. WOJ. LUBUSKIEGO z dnia 02.12.2020 poz. 2768)

§1. Ogłaszam nabór kandydatów na członków Komisji Konkursowej w otwartych konkursach ofert na wsparcie/powierzenie realizacji zadań publicznych Gminy Przytoczna w 2021 r.

§2. Kandydaci na członków Komisji Konkursowej muszą spełniać poniższe warunki:

a)      Kandydat musi być reprezentantem organizacji pozarządowej lub podmiotu wymienionego
w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Reprezentacja oznacza członkostwo we władzach organizacji pozarządowej i musi być zgodna z zapisami statutu lub innego dokumentu,

b)      Kandydat musi złożyć pisemne zgłoszenie na członka Komisji Konkursowej zawierające:

-        imię i nazwisko kandydata,

-        nazwę i siedzibę organizacji pozarządowej, której jest on członkiem.

§3. Kandydaci na członków komisji konkursowej nie mogą być reprezentantami podmiotu biorącego udział w otwartych konkursach ofert na wsparcie/powierzenie realizacji zadań publicznych Gminy Przytoczna w 2021 r.

§4. Zadaniem Komisji Konkursowej będzie opiniowanie ofert złożonych w otwartych konkursach ofert na wsparcie/powierzenie realizacji zadań publicznych Gminy Przytoczna
w 2021 r. Następnie oferty zostaną przedstawione Wójtowi Gminy Przytoczna.

§5. Termin członkostwa w Komisji Konkursowej upływa w dniu 31 grudnia 2021 r.

§6. Udział w pracach Komisji Konkursowej jest nieodpłatny.

§7. Zgłoszenia kandydatów na członków komisji przyjmowane będą drogą elektroniczną na adres: promocja@przytoczna.pl lub pocztową na adres: Urząd Gminy Przytoczna,
ul. Rokitniańska 4, 66-340 Przytoczna. Zgłoszenia można składać także w sekretariacie Urzędu Gminy Przytoczna pokój nr 11.

§8. Zgłoszenia kandydatów przyjmowane będą do dnia 26 stycznia 2021 r.

§9. Komisja Konkursowa powołana zostanie Zarządzeniem Wójta Gminy Przytoczna.

Wójt Gminy Przytoczna
/-/ Bartłomiej Kucharyk