Unieważnienie konkursu ofert realizację zadań publicznych w zakresie: Wypoczynek dzieci i młodzieży.

 

  Przytoczna, dnia 25.02.2020 r.

SS-I.1.OPP.2020

OGŁOSZENIE

W oparciu o art. 18 a ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2019r. poz. 506)  Wójt Gminy Przytoczna  unieważnia  konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie: Wypoczynek dzieci i młodzieży.

Konkurs unieważniony zostaje z uwagi na fakt, iż złożone oferty na realizację zadania publicznego w obszarze wypoczynek dzieci i młodzieży nie spełniają wymaganych kryteriów I otwartego konkursu ofert na wsparcie zadań publicznych Gminy Przytoczna w 2020 r.

 

Wójt gminy Przytoczna
/-/  Bartłomiej Kucharyk