Powróć do: Gmina Przytoczna

GKPIRPA

Gminna Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Punkt Informacyjno-Konsultacyjny (dalej PIK) został stworzony z myślą o potrzebach lokalnej społeczności gminy Przytoczna mającej problemy związane z używaniem środków psychoaktywnych, uzależnieniami behawioralnymi i innymi zachowaniami ryzykownymi.

Zakres działalności PIK skierowany jest do osób:

 • uzależnionych, współuzależnionych od alkoholu i innych środków psychoaktywnych,
 • doświadczających przemocy,
 • stosujących przemoc,
 • mających problemy emocjonalne,
 • znajdujących się w kryzysie (kryzys-wynik stresu i napięcia w życiu człowieka),
 • doświadczonych przeżyciami traumatycznymi.

Celami działalności PIK są przede wszystkim:

 • zwiększenie wiedzy i umiejętności mieszkańców gminy Przytoczna w obszarze rozwiązywania problemów związanych z nadmiernym spożywaniem napojów alkoholowych i innych środków odurzających oraz z przemocą w rodzinie,
 • zwiększenie dostępu do informacji w zakresie działalności profilaktycznej i edukacyjnej oraz z obszaru profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień,
 • zmniejszenie poziomu bezradności osób uzależnionych od alkoholu i innych środków odurzających oraz osób współuzależnionych, będących mieszkańcami gminy Przytoczna.

Zadaniem pracowników PIK jest:

 • prowadzenie działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień i przemocy w rodzinie,
 • udzielanie osobom i rodzinom konsultacji oraz porad profilaktycznych w sprawach uzależnień i przemocy,
 • udzielanie pomocy osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym, ze szczególnym uwzględnieniem osób dotkniętych problemem uzależnień lub przemocy domowej oraz członkom ich rodzin,
 • udzielanie pomocy psychologicznej osobom będącym w kryzysie emocjonalnym,
 • wspomaganie osób pijących ryzykownie i szkodliwie w podjęciu decyzji w sprawie zmiany szkodliwego wzoru picia,
 • motywowanie osób uzależnionych od alkoholu do podjęcia leczenia odwykowego oraz psychoterapii w zakładach lecznictwa odwykowego,
 • motywowanie osób współuzależnionych do ewentualnego podjęcia psychoterapii w zakładach lecznictwa odwykowego,
 • udzielanie wsparcia osobom po zakończonej psychoterapii poprzez rozmowy podtrzymujące,
 • rozpoznawanie zjawiska przemocy w rodzinie i udzielaniu osobom doznającym przemocy oraz dzieciom krzywdzonym, wsparcia i pomocy psychologicznej.

Grafik dyżurów w Punkcie Informacyjno – Konsultacyjnym w 2022 r.:

 1. Terapeuta uzależnień – Piotr Więckowicz
  • każdy poniedziałek w godz. od 8:00 do 13:00,
 2. Psycholog – Artur Riedel
  • w piątki w pierwszym, drugim i trzecim tygodniu miesiąca w godz. od 15:00 do 21:00,

Siedziba Punktu: ul. św. Jana Bosco 1, 66-340 Przytoczna

SKŁAD KOMISJI:

 1. Marek Góra – Przewodniczący,
 2. Joanna Wrona - Zastępca Przewodniczącego,
 3. Halina Nieckarz – Członek,
 4. Janina Szczyszyk – Członek,
 5. Dominika Mleczak – Członek.