Powróć do: Gmina Przytoczna

Gmina w liczbach

Gminę Przytoczna zamieszkuje 5 556 mieszkańców (dane na 28.05.2020 r.). Jest to ludność wiejska. Średnia gęstość zaludnienia wynosi 30 osoby/1km2. Ludność ta rozmieszczona jest nierównomiernie.

Najmniejsza koncentracja ludności wykazują północne, północno-wschodnie oraz południowo-zachodnie części gminy, gdzie liczba mieszkańców w tych miejscowościach nie przekracza 100 osób. Należy podkreślić, iż największa koncentracja ludności występuje w jej środkowej części (Przytoczna), która stanowi 40% ogółu. Wśród ogółu mieszkańców gminy Przytoczna od wielu lat przeważają mężczyźni.

Największą grupę stanowi ludność w wieku produkcyjnym, zaś najmniej liczną jest grupa w wieku poprodukcyjnym. Na obszarze gminy najliczniejszą grupę stanowi ludność z wykształceniem podstawowym, z kolei najmniejszą grupą ludności są mieszkańcy z wykształceniem wyższym.

 

1 liczba mieszkańców 5556 osób (dane na dzień 28.05.2020 r.)
2 powierzchnia gminy 184,82 km²
3 powierzchnia ogólna użytków rolnych 9365 ha
4 grunty orne 7491 ha
5 lasy 7357 ha
6 łąki 1051 ha
7 sady 15 ha
8 pastwiska 497 ha
9 drogi 425 ha
10 grunty zabudowane 177 ha
11 grunty pod wodami 590 ha
12 grunty pod stawami 46 ha
13 grunty pod rowami 88 ha
14 użytki ekologiczne 7 ha
15 nieużytki 309 ha
16 tereny różne 75 ha
17 gęstość zaludnienia 30 osób/1km²